Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

 

PAŃSTWO JAKO WYTWÓR

Państwo, jako wytwór społeczeństw klasowych, jest aparatem wy­zysku i przemocy klasy panującej ekonomicznie i politycznie nad resztą społeczeństwa. Do tego jednak nie ograniczają się funkcje państwa. Pełni ono również rolę koordynatora działań jednostek, prowadząc do integracji członków społeczeństwa. Ze względu na przedmiot od­działywania (własne społeczeństwo — inne) można tu wyróżnić funkcje wewnętrzne oraz funkcje zewnętrzne państwa. Do funkcji wewnętrznych należą przede wszystkim: zabezpieczenie warunków panowania klasy panującej ekonomicznie (głównie ochrona istniejących stosunków własności za pomocą środków przemocy), koordynacja działań gospo­darczych, ugruntowanie panowania ideologicznego klasy panującej (podporządkowana mu działalność kulturalno-wychowawcza), rozładowy­wanie napięć pomiędzy klasami antagonistycznymi.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FUNKCJE ZEWNĘTRZNE

Funkcje zewnętrzne polegają na organizowaniu stosunków pomiędzy własnym społeczeń­stwem a społeczeństwami innych organizmów państwowych, kierując się przede wszystkim interesami klasy panującej (np. wojny rujnujące ludność, lecz służące celom określonej grupy). Wymienione tu funkcje w przypadku różnego typu państw obejmują mniej lub bardziej szeroki zakres działania organów władzy. Przykład może tu stanowić sposób wypełniania funkcji gospodarczej w państwie wczesnokapitalistycznym i współcześnie w wysoko uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych: przejście państwa od roli „stróża nocnego” w okresie klasycznego kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do coraz bardziej zaawansowanego interwencjonizmu państwowego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ANALIZA FUNKCJONOWANIA

Analiza funkcjonowania państwa skłania do zwrócenia uwagi na zagadnienie relacji pomiędzy sprawowaniem władzy a panowaniem, czyli mówiąc inaczej na stosunki, jakie zachodzą pomiędzy osobami podejmującymi bezpośrednio decyzje polityczne a klasą panującą eko­nomicznie i politycznie. Epoki wcześniejsze w pewnym stopniu uchy­lają ten problem, gdyż przeważnie rządy sprawowali ludzie należący do klasy uprzywilejowanej. Dla niewolnictwa i feudalizmu charaktery­styczne było w zasadzie personalne łączenie władzy politycznej, woj­skowej i sądowniczej z bezpośrednim jej wykonywaniem przez przed­stawicieli klasy panującej. Ustrój kapitalistyczny, zwłaszcza jego faza dojrzała, przynosi znaczną zmianę w tym zakresie: pochodzenie i posia­dany majątek przestają stanowić wystarczające kwalifikacje do objęcia wysokich i wpływowych stanowisk; potrzebne są odpowiednie umie­jętności, które warunkują wypełnienie zadań związanych z piasto­waniem określonych godności.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZNISZCZONE BARIERY

Zniszczone w ten sposób bariery cenzusu majątkowego i pochodzenia otworzyły drogę do wysokich stanowisk ludziom posiadającym odpowiednie talenty i kwalifikacje, niekoniecz­nie jednak będącym przedstawicielami wielkiego kapitału. Występowa­nie tego zjawiska jako reguły w wysoko uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych dało podstawę do snucia hipotez, iż państwo kapitali­styczne przechodzi metamorfozę, w efekcie której straci swe kla­sowe oblicze, wynikające ze sprzeczności interesów kapitału i siły na­jemnej, gdyż obecnie podejmującymi decyzje są również członkowie klas pracujących. Jednakże analiza funkcjonowania tych państw oraz składu elit władzy zmusza do wprowadzenia istotnych korektur do przedstawionego tu poglądu. Po pierwsze, w rzeczywistości znaczny jest udział w elitach władzy jednostek wywodzących się ze świata wielkiego kapitału.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POMIMO ISTNIENIA

Co więcej, pomimo istnienia bardzo licznych wyspecjalizo­wanych organizacji i pozornego odseparowania organów władzy poli­tycznej od ekonomicznej czy wojskowej, istnieje między nimi więź poprzez osobiste uczestnictwo tych samych osób w organach władzy różnego typu (np. przedstawiciele wielkiego kapitału piastujący wyso­kie godności państwowe czy wojskowe ), poprzez łączące je koligacje rodzinne, powiązania ekonomiczne itd., więź, która zwiększa faktyczny udział w rządzeniu przedstawicieli klasy panującej. Po drugie, naj­ważniejsze kryterium oceny stanowi tu odpowiedź na pytanie, w czyim interesie są podejmowane decyzje.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PROSTA ODPOWIEDŹ

Odpowiedź taka nie jest prosta, gdyż konkretne posunięcia muszą być analizowane ze względu na krót­ko- i długofalowe korzyści, które mają przynieść poszczególnym częś­ciom społeczeństwa. I tak np. marksistowscy oraz niektórzy niemarksi- stowscy socjologowie i ekonomiści twierdzą, iż realizowane na Zacho­dzie koncepcje „welfare State”, ,,new deal” itp., które przyniosły wiele realnych korzyści klasom pracującym, służą również, z punktu widze­nia perspektywicznie traktowanych interesów istniejącego państwa, utrzymaniu i wzmocnieniu egzystującego tam układu sił ekonomicznych i politycznych, stanowiąc cenę, która musi być zapłacona, jeśli klasa panująca nie chce ponieść większych strat. Podobnie interpretuje się niezgodność niektórych decyzji organów władzy z interesami poszczegól­nych odłamów klasy panującej; chodzi tu o ochronę pozycji tej klasy jako całości.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WYJAŚNIENIE TRUDNOŚCI

Wyjaśnianie treści podejmowanych decyzji wyłącznie w kategoriach interesów klasy panującej byłoby jednak fałszywe, mo­dyfikuje je bowiem wpływ samego aparatu władzy (tzn. ludzi w jego skład wchodzących), grup nacisku, partii politycznych i opinii publicz­nej.Aparat władzy, szczególnie aparat biurokratyczny (którego gwałtowny rozrost obserwuje się w ostatnich dziesiątkach lat), pomimo silnego związku z klasą panującą wykazuje pewną tendencję do auto- nomizowania się, co się wyraża w dążeniu do realizowania własnych celów, nieraz sprzecznych z interesami lokalnych grup tej klasy.Istotny wpływ na treść podejmowanych decyzji mają również gru­py nacisku (nazywane czasem grupami interesów), które choć same nie sięgają po władzę, wywierają presję na poszczególne ogniwa aparatu państwowego, by uzyskać rezultaty zbieżne ze swoimi interesami.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POWSTAŁE ORGANIZACJE

Są to organizacje powstałe dobrowolnie i świadomie: można wśród nich wyróżnić grupy o charakterze klasowym, regionalnym, narodowościo­wym, wyznaniowym, grupy wyrażające wspólne interesy pewnego od­łamu społeczeństwa oraz grupy połączone dążeniem do osiągnięcia pewnego celu .Presja wywierana przez poszczególne grupy na organy państwowe może mieć różny charakter w zależności od tego, kto pragnie przeforso­wać określoną decyzję, czy chodzi o zapewmienie sobie kontynuacji, czy zmiany dotychczasowego typu postępowania, co jest przedmiotem za­biegów, wreszcie o jaki organ władzy państwowej w danym przypadku chodzi. Tak więc nacisk może być wywierany za pomocą strajku, odwo­łania się do opinii publicznej, groźby odmowy poparcia przy najbliższych wyborach, cofnięcia pomocy finansowej itd.; może mieć również cha­rakter pozalegalny, nieformalny.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OSTATNI RODZAJ NACISKU

Ten ostatni rodzaj nacisku jest typowy dla potężnych grup ekonomicznychWywieranie nacisku nie stanowi wy­łącznej cechy grup, których jest immanentną właściwością; mogą się nim posługiwać również inne grupy.Siła oddziaływania grup nacisku zależy od różnych czynników, przede wszystkim jednak od: ich potęgi finansowej, liczby członków, zdolności pociągnięcia za sobą szerokich mas, reprezentatywności grupy (tzn. czy w jej szeregach znajdują się czy nie wszyscy, w imieniu których grupa występuje), spoistości organizacji, mierzonej umiejętnością przezwycię­żania wewnątrzgrupowych konfliktów, oraz: prestiżu społecznego grupy.Inny, stosunkowo nowy element współczesnych systemów politycz­nych stanowią partie polityczne. W poważnym stopniu kształ­tują one decyzje polityczne i, jako zorganizowane grupy skupiające naj­bardziej uświadomione odłamy klas, starają się realizować swoje cele walcząc o władzę lub ją sprawując.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OPINIA PUBLICZNA

Opinia publiczna — opinia dotycząca spraw publicznych, zor­ganizowana i masowo przekazywana — jest tym czynnikiem, którego rola w kształtowaniu decyzji politycznych budzi najwięcej kontrowersji. Przez jednych jest uważana za realną siłę, wpływającą na treść podejmo­wanych decyzji, przez innych — za instrument wywierania presji na apa­rat władzy, instrument kształtowany przez poszczególne ośrodki spra­wujące władzę lub ubiegające się o nią. W każdym razie stanowi kon­kretną siłę, z którą ludzie podejmujący decyzje polityczne muszą się liczyć. Warto tu zwrócić uwagę, że część społeczeństwa często nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistych mechanizmów funkcjonowania państwa. Do­bitnym przykładem może tu być ludowa wizja państwa średniowieczne­go, opisywana przez J. Huizingę. „Podczas gdy w rzeczywistości me­chanizm administracji i gospodarki państwowej przyjął już formy bardzo złożone — w umysłowości ludu sprawy polityki odbijały się w postaci prostej i mało skomplikowanej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn